El Parc Agroforestal de Terrassa

Que és el Parc Agroforestal de Terrassa?

El Parc Agroforestal de Terrassa és un espai situat al Nord de la ciutat, just per sobre de la Ronda Vallès (via coneguda també com autovia orbital o IV Cinturó), que inclou zones de conreu, zones forestals i diferents torrents.

L’Ajuntament de Terrassa ha promogut la creació del Parc Agroforestal de Terrassa a partir d'una proposta sorgida dels pressupostos participatius de la ciutat de Terrassa a l’any 2006. La proposta volia dotar a la ciutat d'un gran espai natural i de lleure, conservar i millorar la riquesa i la biodiversitat d'aquests espais (la qualitat ambiental), així com millorar-ne l'accessibilitat i la difusió i el coneixement per part dels ciutadans.

En aquests moments el Parc no disposa d'una figura de protecció pròpia, sinó que basa la seva força en la voluntat municipal expressada en el Pla de Mandat, així com el planejament urbanístic, que protegeix l'entorn natural (el sòl no urbanitzable) de tot l'àmbit amb diferents figures de protecció.

La diagnosi

Pel tal de concretar i desenvolupar la proposta inicial, es va realitzar una Diagnosi del Parc Agroforestal, finalitzada al 2007. L'objectiu principal de la diagnosi era el d'estudiar i detectar l'estat actual de l'espai sobre el que es proposava actuar; és a dir, generar i aportar informació i consideracions sobre els aspectes o vectors essencials per a desenvolupar futures actuacions a la zona.

Així en la diagnosi es van analitzar aspectes com la millora de l’accessibilitat, la recuperació de l’activitat agrícola, l’ordenació dels horts marginals, la restauració dels torrents o la gestió de l’espai forestal de l’àmbit. Les conclusions d'aquesta diagnosi han de servir com a eina informativa de base per tal de treballar per aconseguir conservar per a la ciutat un gran espai natural, fent compatible els usos agrícoles i forestals amb el manteniment de la qualitat ambiental de la zona i convertint-lo, en conseqüència, en un valor afegit a la qualitat de vida per a la ciutadania.

La diagnosi defineix els límits del Parc Agroforestal de Terrassa que es troben, al sud, en la Ronda Vallés o autovia orbital, el límit de ponent en la carretera de Rellinars, el límit est en el camí dels Monjos i al nord segueix, aproximadament, el límit de la futura ampliació del parc natural de sant Llorenç i l'Obac, tot i que també s’inclouen en el Parc Agroforestal tres zones que queden incloses en aquesta ampliació de parc natural. Els tres espais incorporats són la zona agrícola-forestal de ca n’Amat de la Muntanya, la zona del Llac Petit i l’antiga activitat extractiva restaurada de can Candi)

Es tracta d’un espai de 318,97 ha, bàsicament de propietat privada (92,43%), format per un mosaic agrícola i forestal i travessat per tot un seguit de torrents.

L'accessibilitat i la millora dels camins.

La diagnosi assenyalava la necessitat de millorar l'accessibilitat al Parc, tant millorant els camins (i la seva senyalització) que permeten accedir des de la ciutat al Parc (camins d'accés) com els camins interiors (camins entrezones).

Les obres efectuades fins ara permeten posar a disposició de la població una xarxa de camins d’aproximadament 15 km per poder passejar a peu i en bicicleta. No hem d’oblidar, però que estem passejant dins de finques privades de manera que cal que siguem respectuosos amb la propietat, el territori i l’activitat que s’hi desenvolupen. Així podrem gaudir de l’espai plenament.

Podem distingir dues tipologies de camins:

Camins d’accés:
A banda de la carretera de Rellinars i de la carretera de Matadepera (i el vial d’accés al Parc Audiovisual), per accedir al Parc Agroforestal podem utilitzar tres camins, on s’ha arranjat el ferm, s’han senyalitzat i creat un parell de zones de descans: el camí de can Carbonell, el camí de can Bogunyà i el camí de ca n’Amat de la Muntanya. El camí dels Monjos, que actua de límit oriental ja disposava de senyalització i s’hi havia actuat amb anterioritat. A més aquest camí forma part d’un projecte de dinamització intermunicipal.

Camins entrezones:
Els camins entrezones permeten la creació d’una xarxa de connectivitat transversal dins del Parc. En una primera fase ens hem centrat en la senyalització, bàsica per ordenar l’accés dels ciutadans i en l’arranjament dels punts on el ferm estava en molt males condicions degut als efectes d’escorrentia de l’aigua de pluja. Es tractava de trams on el ferm s’havia convertit en una mena de torrentera on el pas tant a peu com en bicicleta era molt complicat. Per aquest motiu, la intervenció principal ha consistit en l’execució de mesures de recollida i desviació de les aigües pluvials i s’ha aprofitat per pavimentar amb tot-ú reciclat els trams on s’ha treballat.

L'activitat agrícola

Aproximadament un 50% de la superfície del Parc és sòl agrícola de conreu de secà, cereals (44,06%) o arboris (6,60%). Molts dels camps però, es troben en situació de guaret (no conreats) o amb un llaurat periòdic sense sembra. En aquests sentit estem treballant per intentar recuperar l’ús agrícola i aconseguir la sembra d'aquests camps en desús. A continuació us exposem una mostra de les diferents actuacions que s’estan realitzant:

Convenis amb propietaris:
S’han signat convenis amb alguns grans propietaris d’aquest àmbit, com per exemple amb ca n’Amat de la Muntanya o amb can Colomer. El conveni recull diferents accions encaminades a la recuperació i promoció de l’activitat agrícola treball derivades dels plans tècnics.

Per una altra banda, a través de la corresponent llicència d’obres s'està treballant per a restaurar i millorar part dels terrenys de la finca l’Arrugada, per fer-ne possible l’explotació agrària.

Es tracta d’antics camps de conreu que es trobaven sense cultivar des de feia vàries dècades i que oferien un aspecte marginal, afavorint l’aparició d’abocaments.


Els torrents

El Parc es troba travessat, de nord a sud per diferents torrents. En la seva part nord els torrents es troben en un relatiu bon estat de conservació, amb la presència de vegetació de ribera.
La qualitat de l’estat de les lleres disminueix a mesura que ens acostem al nucli urbà, on cada cop es fa més abundant la presència d’horts de lleure marginals amb un alt impacte paisatgístic.

En l’elaboració de la diagnosi es va constatar la presència de gran quantitat d’horts en situació d’il·legalitat, principalment situats a la llera (zona de domini públic hidràulic) i marges de determinats torrents i rieres en el si del Parc Agroforestal. És per aquest motiu que es va adjudicar a l’empresa Naturgest SL l’elaboració d’un estudi detallat de l’estat actual les rieres i torrents., incloent l’emplaçament exhaustiu dels horts marginals, per tal de determinar aquells que es troben ubicats en zona de domini públic hidràulic, i per tant l’administració podria intervenir directament.

Els torrents i rieres objecte de l’estudi són:

  • Torrent Mitger de ca N’Amat
  • Torrent Cançoner
  • Riera de Palau
  • Torrent de Vallparadís

Un primer ha estat la retirada dels horts no ordenats del lateral de la Riera del Palau per transformar aquest espai en una plana de conreu de cereal.

El camí lateral de la riera de les Arenes

L’any 2008 es va encarregar a l’estudi d’Albert Bestard Paisatgistes un projecte que contemplés l’arranjament del camí paral·lel a la riera de les Arenes, des de l’Avinguda Font i Sagué fins la carretera de Matadepera, la millora de la situació agroforestal de la finca de l’Arrugada i entorns amb la creació d’una àrea d’estada. De moment la proposta no s’ha tirat endavant, però si que s’està treballant, com ja s’ha dit, en la recuperació agrícola de la finca de l’Arrugada.

La difusió

Per tal de donar a conèixer el Parc Agroforestal de Terrassa, a més de la senyalització dels diferents camins amb les plaques identificatives del Parc, l’Ajuntament ha col·locat uns cartells informatius en l’àmbit del sòl urbà, concretament al costat d’on comencen els camins d’accés:


  • Av. Lacetània cantonada amb Av. del Parlament, com a accés al camí vell de can Carbonell.
  • C. Terque cantonada amb el C. Conrad Fontellas, com a accés al camí de can Bogunyà
  • Ctra. de Rellinars, alçada de la hípica-casetes de la corba, com a accés al camí de ca n’Amat.

També s’ha editat un quadríptic informatiu sobre el Parc, amb el plànol de l’àmbit, una explicació del projecte i diverses imatges.

 Documents

 

 

Diagnosi de la proposta de Parc Agroforestal al nord de la ciutat de Terrassa. Autor: Guillem Domingo Utset